Nabídka služeb

REALIZACE ZADÁVACÍCH A VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
 
TENDR CZ s. r. o. poskytuje kompletní služby související s výkonem zadavatelské činnosti, a to jak pro zadavatele v rámci zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tak pro ostatní subjekty realizující výběrová řízení, zejména v případě realizace výběrových řízení dle podmínek operačních programů Evropské unie.
 
Zadavatelskou činnost provádíme v úplném rozsahu dle příslušného druhu zadávacího či výběrového řízení, včetně zpracování veškerých podkladů a zajištění oznamovacích povinností a součinnosti při uzavření smlouvy na plnění zakázky. Spolupráce je možná v jakémkoliv rozsahu, od provedení kompletní realizace zadávacího či výběrového řízení až po poskytování konzultací a poradenských služeb k jednotlivým úkonům podle Vašich požadavků. Veškeré služby samozřejmě poskytujeme na základě příslušného živnostenského oprávnění formou mandátní smlouvy, případně smlouvy o poradenství. 
 
Zadavatelé veřejných zakázek
 
Zadavatelům veřejných zakázek, tj. zejména orgánům státní správy, obcím, krajům a dalším právnickým osobám z oblasti veřejné správy, nabízíme kompletní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Organizační zajištění zadávání veřejných zakázek provádíme v úplném rozsahu dle příslušného druhu zadávacího řízení, včetně zpracování veškerých podkladů a zajištění oznamovacích povinností a součinnosti při uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 
Výběrová řízení mimo režim zákona
 

Poskytujeme služby rovněž soukromým subjektům - podnikatelům, kteří žádají o prostředky z operačních programů Evropské unie. Výběrová řízení jsou realizována v závislosti na podmínkách daného operačního programu (např. Regionální operační programy, Operační programy Praha - OPPK, OPPA, OPPI atd.).

 
Zajistíme pro Vás kompletní realizaci výběrového řízení vč. veškerého organizačního zajištění a administrace. Samotný průběh a náročnost výběrového řízení je závislá jak na podmíkách poskytovatel dotace, tak na výši této dotace. Protože se zabýváme rovněž realizací veřejných zakázek dle zákona, jsme schopni využít našich zkušeností s aplikací zákona, z něhož řada podmínek pro ostatní výběrová řízení vychází.
  

Proč nás přizvat na pomoc:

  • Jsme schopni se přizpůsobit požadavkům zadavatele na formu spolupráce.
  • Při zadávání veřejných zakázek nabízíme srozumitelný, průkazný a legislativně správný postup.
  • Za průběh zadávacího řízení veřejné zakázky přebíráme smluvně veškerou odpovědnost po stránce organizační, právní a odborné, v souladu s platnými ustanoveními zákona či poskytovatele dotace.
  • Naše know-how významně snižuje rizika podání námitek proti postupu zadavatele v zadávacím řízení nebo nedostatečnosti výběrového řízení.

 

Konzultační a poradenské služby

 
Zadavatelům veřejných zakázek poskytujeme konzultace a poradenství podle individuálních požadavků zadavatele, od poskytování komplexního poradenství při realizaci konkrétní veřejné zakázky až po průběžné poskytování dílčích konzultací.
 
V případě požadavku na komplexní zajištění poradenství jsou poradenské služby poskytnuty ke každému jednotlivému úkonu provedenému zadavatelem při přípravě zadávání veřejné zakázky a při samotném průběhu zadávacího řízení. Uvedený rozsah poskytovaného poradenství plně zaručuje zákonný průběh celého procesu.
 
V případě spolupráce formou průběžného poradenství zadavatel své požadavky na konzultační a poradenské služby formuluje v průběhu řízení na základě svých aktuálních potřeb. Nejčastěji se jedná o kontrolu těch úkonů zadavatele, které jsou z hlediska dodržení zákonných ustanovení problematické nebo administrativně složité. Jedná se například o zpracování zadávacích podmínek a zadávací dokumentace, činnost při otevírání obálek, posouzení prokázání kvalifikace jednotlivými uchazeči, činnost a postup komise při hodnocení užitnosti nabídek, zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek apod.
  
Poskytování služeb v oblasti potápěčského výcviku

Od roku 2014 byla činnost společnosti rozšířena o poskytování služeb v oblasti potápěčského výcviku, a to v souvislosti s aktivitou nového jednatele společnosti a potápěčského instruktora Jiřího Hübnera.
Pokud máte zájem o potápěčský kurz, můžeme Vás proškolit od základní kvalifikace potápěče - začátečníka až po potápění v jeskynních. Pokud váháte, zda začít s potápěním, nabízeme zkušební ponory s instruktorem, což je v podstatě návštěva světa pod vodou. 
Pokud byste měli o služby v oblasti potápěčského výcviku zájem, navštivte naše webové stránky www.jvdiving.cz